a
Instagram
Hemlock St, Brooklyn, NY 11208 5 Bridge St, Brooklyn, NY 11201 +321 856 964 108

Regulamin

  /  Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
„ELITEX”

I. Postanowienia ogólne.

1. Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.elitex.pl jest Elżbieta Błońska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno – Handlowa „Elitex” Elżbieta Błońska z siedzibą w Rzeszowie, ul. Borowa 53 B, 35-232 Rzeszów, numer NIP 813-149-98-20, numer REGON 690426492, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [zwana w dalszej części regulaminu „Sprzedawcą”]

2. Sprzedawca poprzez prowadzenie sklepu internetowego https://sklep.elitex.pl [zwanego w dalszej części regulaminu „Sklepem”] prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [zwanego w dalszej części regulaminu „Regulaminem”].

3. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż:

wyrobów tekstylnych
akcesoriów dekoracyjnych
elementów wyposażenia wnętrz

4. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie towary stanowiące ofertę Sklepu posiadają stosowne atesty oraz inne zezwolenia i są dopuszczone do obrotu i użytkowania.

5. Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszą się zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców o ile nie zostało to odmiennie uregulowane w niniejszym Regulaminie.

6. Dokonać zakupu towarów znajdujących się w Sklepie można dokonać po zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu.

7. Ceny produktów podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług) w polskich złotych.

8. Ceny zamieszczone przy produktach sklepu nie zawierają kosztów dostawy.

9. Złożyć zamówienie w Sklepie mogą tylko osoby pełnoletnie. Osoby w wieku od 13 do 18 lat mogą korzystać z Serwisu tylko pod kontrolą rodziców lub prawnych opiekunów.

10. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

11. Podmiotem świadczacym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A

II. Zamówienia.

1. Zamówienia Klient może składać :
a) rejestrując Konto Użytkownika, lub też
b) dokonując zakupu produktu bez rejestracji.

2. Klient w każdym czasie może usunąć swoje Konto Użytkownika wybierając odpowiednią opcję w panelu zarządzania Kontem.

3. Zakupu Klient dokonuje poprzez umieszczenie produktu w wirtualnym koszyku.

4. Z chwilą złożenia zamówienia w sposób wskazany powyżej i jego potwierdzenia przez Sklep, pomiędzy Sprzedającym a Klientem następuje zawarcie umowy sprzedaży.

5. Potwierdzenia złożenia zamówienia Sklep dokonuje poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie Sprzedawcy danych Klienta, które umożliwią identyfikację jego i odbiorcy towaru.

7. Klient ma obowiązek podać prawdziwe dane przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego lub dokonywaniu Zamówienia. Wprowadzenie fałszywych danych będzie prowadzić do zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika. Wprowadzenie fałszywych danych uprawnia Sklep do odstąpienia od realizacji Zamówienia bez obowiązku zwrotu uiszczonej z tytułu realizacji Zamówienia należności.

8. Sprzedawca zastrzega, że realizacja zamówienia (umowy) następuje po potwierdzeniu zamówienia w sposób wskazany w punkcie 5 oraz w przypadku wybrania przez Klienta dokonania płatności za Zamówienie w sposób wskazany w rozdziale III. punkt 1. a) termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Sklepu.

III. Sposoby i terminy płatności.

1. Klient może dokonać płatności za Zamówienie w następujący sposób:
a) płatność przelewem na rachunek Sklepu
b) płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu PayU
c) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

2. W przypadku realizacji przelewu na rachunek bankowy Sklepu o numerze:
25 8642 1126 2012 1147 8953 0001
Klient jest zobowiązany do jego dokonania w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku niedochowania tego terminu Zamówienie zostaje anulowane.

3. W przypadku wyboru realizacji płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
– Visa
– Visa Electron
– Mastercard
– MasterCard Electronic
– Maestro

IV. Koszt, termin i sposoby dostawy przedmiotu umowy.

1. Sklep dostarcza zamówione towary za pośrednictwem przedsiębiorstwa świadczącego usługi transportowe: DPD Polska.

2. Termin realizacji Zamówienia zakończony dostawą Zamówienia do Klienta wynosi 10 dni roboczych przypadających w okresie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy – liczonych:
a) w przypadku płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sklepu
b) w przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub odbiorze osobistym – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Powyższe warunki dotyczą dostawy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

5. Sklep dopuszcza możliwość wysłania zamówionych towarów poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej, po uprzednim uzgodnieniu warunków takiej dostawy ze sprzedawcą poprzez drogę e-mailową na adres sklep@elitex.pl bądź telefonicznie pod numerem + 48 728 941 989.

6. Koszt dostawy wynosi:
a) wysyłka kurierem: 15,99 zł
b) wysyłka kurierem za pobraniem: 21,99 zł
c) dla zamówień powyżej 300 zł: darmowa dostawa

V. Reklamacje.

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad.

2. Klient może złożyć reklamację:
a) w drodze pisemnej na adres: 35-232 Rzeszów, ul. Borowa, nr 53B,
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@elitex.pl

3. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca, dla usprawnienia procesu rozpatrzenia reklamacji, zawarcie w reklamacji następujących elementów:
a) dowodu zakupu lub jego kopii
b) opisu wady i daty jej wystąpienia
c) żądania usunięcia wad albo żądania wymiany towaru na wolny od wad
d) oświadczenia o obniżeniu ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku wystąpienia wad fizycznych rzeczy, istniejących w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, Klientowi przysługują następujące uprawnienia:
a) Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych trudności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Uprawnienia Sklepu wynikające z niniejszego punktu nie przysługują mu w przypadku gdy rzecz była już przez niego wymieniana lub naprawiana albo Sklep nie wypełnił obowiązku wymiany na rzecz wolną od wad lub jej nie usunął,
b) w przypadku Klienta będącego Konsumentem, może on oprócz usunięcia wady rzeczy żądać jej wymiany na nową.
c) Klient nie będący Konsumentem może żądać wymiany rzeczy dotkniętej wadą albo usunięcia wady.
d) Obniżenie ceny dokonywane jest w takiej proporcji do ceny sprzedaży w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje w stosunku do wartości rzeczy bez wad.

5. W przypadku gdy do ustosunkowania się Sprzedawcy do wystąpienia niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem konieczne okaże się dostarczenie towaru do Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego towaru na adres: 35-232 Rzeszów, ul. Borowa, nr 53B, na koszt Sprzedawcy. Jeżeli złożona reklamacja okaże się bezzasadna Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionego przez Sprzedawcę kosztu dostarczenia towaru do Sprzedawcy oraz jego ewentualnego dostarczenia zwrotnego w wyniku zakończenia procesu reklamacji do Klienta.

6. Sprzedawca ustosunkowuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

7. W przypadku konieczności dokonania weryfikacji niezgodności reklamowanego towaru w oparciu o opinię osoby posiadającej wiedzę specjalistyczną, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu odpowiedzi na reklamację, o czas konieczny do uzyskania takiej opinii.

8. W przypadku braku ustosunkowania się Sprzedawcy do złożonej reklamacji w terminie wskazanym w punkcie poprzedzającym, domniemywa się, że Sprzedawca reklamację uznał.

9. Sklep informuje, że Klient będący Konsumentem poza sądowymi możliwościami dochodzenia przysługujących mu praw posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak:
a) pośrednictwo Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego,
b) bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona Konsumentów.

VI. Odstąpienie od umowy i zwrot towarów.

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Sklepem umowę na odległość, może bez podania przyczyny, od niej odstąpić.

2. Warunkiem skutecznego skorzystania z uprawnienia wskazanego w punkcie poprzedzającym jest złożenie przez Klienta, w terminie 14 dni od dnia odbioru produktu stosownego oświadczenia.

3. Do zachowania terminu określonego w punkcie 2. wystarczające jest wysłanie takiego oświadczenia przed upływem w/w terminu na adres: 35-232 Rzeszów, ul. Borowa, nr 53B, lub na adres email: sklep@elitex.pl .

4. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy rozpoczyna bieg od dnia, w którym nastąpiło wydanie przez Sprzedawcę towaru, rozumianego jako objęcie towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną aniżeli przewoźnik.

5. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zobowiązany jest, najpóźniej w terminie 14 dni, do zwrotu Klientowi wszelkich dokonanych przez niego płatności, łącznie z uiszczonymi kosztami dostawy towaru.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w taki sam sposób, w jaki Klient jej dokonał, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób.

7. Klient jest zobowiązany w terminie, najpóźniej 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, do zwrotu towaru sprzedawcy na adres: 35-232 Rzeszów, ul. Borowa, nr 53B.

8. Koszt zwrotu rzeczy, w związku z odstąpieniem przez Klienta od umowy pokrywa Klient.

9. Termin opisany w punkcie poprzedzającym uważa się za dochowany o ile nastąpi odesłanie towaru w tym terminie.

10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, Klient nie jest jednak zobowiązany do jego wykorzystania w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy.

11. Prawo do odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje Klientowi jeśli dany produkt został wykonany ściśle według dyspozycji Klienta.

12. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży opisane w niniejszym rozdziale, nie znajduje zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorców dokonujących zakupu towaru na cele prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

VII. Ochrona prywatności.

1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

2. Administratorem danym osobowych gromadzonych za pośrednictwem sklepu internetowego ELITEX jest Elżbieta Błońska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno- Handlowa „Elitex” Elżbieta Błońska, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Borowa 53 B, 35-232 Rzeszów, numer NIP 813-149-98-20, numer REGON 6904264923.

3. Wszelkie dane uzyskane przez Administratora w związku z prowadzeniem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

4. Klient ma prawo wzglądu do swoich danych i ich zmiany, jak również może żądać ich usunięcia przez Sprzedawcę.

5. Elżbieta Błońska zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych osobowych Klientów w zgodzie z przepisami prawa i przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

6. Elżbieta Błońska udostępnia dane osobowe Klientów na żądanie organów państwowych w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa.

7. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich aktualizacji w dowolnym momencie.

8. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie udostępnionych danych osobowych, w tym adresu elektronicznego, przez Elitex.pl w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Elitex.pl, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).

9. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, komunikatów o zmianach w ofercie, powiadomień, oraz innych wiadomości od Administratorów Serwisu Elitex.pl.

10. W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony/a o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub też w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony/a są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której one dotyczyły.

11. Inne formularze znajdujące się gościnnie w Serwisie i dotyczące usług i produktów nieobsługiwanych przez Serwis (co każdorazowo jest zaznaczone) nie podlegają Polityce Prywatności.

VIII. Cookies.

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika oraz jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

IX. Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

3. Zmiany wynikające z zastrzeżenia z punktu poprzedzającego obowiązują od dnia ich umieszczenia na stronie internetowej Sklepu.

4. Do zamówień złożonych przed datą wprowadzenia zmian stosuję się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

6. Wszelkie spory, wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu